หน้าหลัก Investire For Dummies

Investire For Dummies

5.0 / 5.0
1 comment
คุณชอบหนังสือเล่มนี้มากแค่ไหน
คุณภาพของไฟล์เป็นอย่างไรบ้าง
ดาวน์โหลดหนังสือเพื่อประเมินคุณภาพของไฟล์
คุณภาพของไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาเป็นอย่างไรบ้าง
Il volume spiega in modo semplice ma al tempo stesso con un approccio professionale, come interpretare l'andamento dei mercati e le caratteristiche dei più importanti strumenti finanziari. È una guida completa per chiunque sia interessato a conoscere le regole fondamentali dell'investimento, senza eccessivi tecnicismi ma anche senza pericolose semplificazioni. Ogni capitolo è composto da una scheda tecnica che sintetizza i principali contenuti e da una conversazione tra l'autore e un'ipotetica investitrice che vuole imparare i trucchi e i segreti dell'investimento. Le basi dell'investimento: le caratteristiche delle varie attività finanziarie (azioni, obbligazioni, etf, fondi, certificati) sia per ottenere risultati positivi sia per tenere sotto controllo il livello di rischio. I mercati finanziari: che cosa dobbiamo aspettarci dai mercati finanziari? Quali sono le operazioni tipiche che vi si svolgono? Come dobbiamo comportarci? La macroeconomia: le relazioni esistenti tra la macroeconomia e l'andamento dei mercati finanziari. Come studiarne i legami per ottenere buoni rendimenti dai propri investimenti. Cosa fare e cosa non fare: quali sono le regole da seguire e gli errori da evitare quando si investe sui mercati finanziari.
หมวดหมู่:
ปี:
2015
สำนักพิมพ์:
Hoepli
ภาษา:
italian
ISBN 10:
8820369958
ISBN 13:
9788820369958
ไฟล์:
EPUB, 4.34 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
italian, 2015
กำลังแปลงเป็น อยู่
การแปลงเป็น ล้มเหลว

เริ่มต้นการเดินทางสู่โลกแห่งความรู้!

คำที่ถูกค้นหาบ่อยที่สุด